ΓΛΩΣΣΕΣ

Τον Νοέμβριο του 2001 με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζει να μπαίνει σε εφαρμογή για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (Common European Framework of Reference for Languages) το οποίο ορίζει τα διαφορετικά επίπεδα αξιολόγησης των μαθητών ξένων γλωσσών και τα οποία είναι τα εξής: Α1, Α2, Β1, Β2, C1,C2 (από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο), όπου δηλαδή το Β2 είναι το επίπεδο του γνωστού “lower” και C2 το ”Proficiency". Σε καθένα από τα επίπεδα καθορίζεται η ικανότητα του μαθητή στις τέσσερις δεξιότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, ακουστική κατανόηση και ικανότητα ομιλίας).Έτσι στο εξής όταν θα αναφερόμαστε σε εξετάσεις ξένων γλωσσών θα αναφερόμαστε στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2.

Για να δείτε την πιο ενημερωμένη λίστα αναγνώρισης πτυχίων ξένων γλωσσών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ  πηγαίνετε στην  επίσημη ιστοσελίδα ΑΣΕΠ:
http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp

Μοριοδότηση γνώσης ξένης γλώσσας:

Για άριστη γνώση (Γ2): 70 Μόρια
Για πολύ καλή γνώση(Γ1): 50 Μόρια
Για καλή γνώση(Β2): 30 Μόρια
Για μέτρια γνώση(Β1): 10 Μόρια